Fundacja działa na rzecz ochrony praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Karcie Praw Podstawowych oraz w Konwencjach Genewskich. Ma na celu chronić i wspierać osoby, których prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego zostało naruszone. Wspierać mniejszości wyznaniowe, etniczne i seksualne, oraz budować porozumienie pomiędzy tymi społecznościami.

Kieruje nami chęć i potrzeba niesienia pomocy osobom w kryzysie uchodźczym oraz osobom odczuwającym skutki tego kryzysu.


Kiedy się patrzy na tak straszne nieszczęścia, to szalenie mocne staje się poczucie, że najpierw jest się człowiekiem. A dopiero później człowiekiem określonej narodowości. Człowieczeństwo łączy w nieszczęściu, w jego przeżywaniu. Chciałoby się, żeby ludzie tak to rozumieli. – Tadeusz Mazowiecki

pl_PLPolish