O nas

Wizja i misja

Fundacja działa na rzecz ochrony praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Karcie Praw Podstawowych oraz w Konwencjach Genewskich. Jej celami są ochrona i pomoc osobom, których prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego zostały naruszone, wspieranie mniejszości wyznaniowych, etnicznych i seksualnych oraz budowanie porozumienia pomiędzy tymi społecznościami.

Jako działaczami kieruje nami chęć i potrzeba niesienia pomocy osobom w kryzysie uchodźczym oraz tym, którzy odczuwają jego skutki.

Zadaniem naszej Fundacji jest budowanie świadomości społecznej w kontekście migracji poprzez działania takie jak: wspieranie otwartej postawy wobec różnorodności, w szczególności wielokulturowości oraz innych wyznań i obyczajów, a także budowanie w społeczeństwie poszanowania względem różnych kultur, grup społecznych, ale też przyrody i całego otaczającego nas środowiska. Zależy nam na przybliżaniu zjawisk dotychczas obcych i nieznanych oraz na działaniach emancypacyjnych i promujących rzetelną wiedzę tam, gdzie pokutuje stereotyp, aby wynikającą z niego nieufność zamieniać w zaufanie. Promowanie międzykulturowego środowiska pracy, wymiany doświadczeń i perspektyw to również jeden z naszych dalekosiężnych priorytetów.

Historia

Fundacja powstała w niezgodzie na wykluczenie – pierwsze działania poświęcone były edukacji najmłodszych. Szkolenia i warsztaty, demokratyczne i zielone przedszkola. Kształtowanie empatii od najmłodszych lat. Synergia. Potem była zbiórka odzieży „na granice”, która ‘’wypchnęła’’ Fundację z jej własnej siedziby. Trzeba było okopać się w Forcie Luneta Warszawska. Zapoczątkowana akcja przeszła najśmielsze oczekiwania – krakowianie hojnie przyłączyli się do zbiórek i zrzutek, a przy segregowaniu i wysyłaniu pomocy powstał zespół Wolontariuszy Seniorów. Z czasem Fundacja rozszerzała swoje pole działania – objęła opieką Ośrodki dla cudzoziemców – te otwarte i zamknięte. Rozpoczęła stałą współpracę z Grupą Granica, Otwartym Krakowem, Interkulturalnymi i Fundacją Hliniszcze. W grudniu 2021 roku zorganizowała Bardzo Szczególny Kiermasz Świąteczny – polegający na wyprzedaży ofiarowanych na zbiórkę przedmiotów, które nie znalazły zastosowania ani „na granicy”, ani w ośrodkach. Dochód z Bardzo Szczególnego Kiermaszu został przeznaczony na kamery termowizyjne dla wolontariuszy pracujących przy granicy. W święta Bożego Narodzenia Fundacja zorganizowała akcję Zaproś Wędrowca do stołu – w ramach której udało się zaprosić do krakowskich domów rodziny Afgańskie i Czeczeńskie przebywające w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie. Obyczaj zastawiania pustego nakrycia przy stole dla spóźnionego wędrowca wreszcie wypełnił się treścią, która nadała mu sens. Trwałym rezultatem tego projektu jest sprowadzenie do Krakowa trzech rodzin Afgańskich, które znalazły tu mieszkanie i zatrudnienie. Powoli odnajdują się w lokalnej społeczności. W styczniu 2022 roku Wolno Nam wykonała prawdziwy majstersztyk w swej działalności – do pomocy uchodźcom włączyła uchodźczynię – Masooma została etatowym pracownikiem Fundacji, aktywnie angażując się w pomoc innym uchodźcom.

Przed wyzwaniami, które los postawił przed ludźmi dobrej woli po 24 lutego 2022 roku, Wolno Nam stanęła przygotowana w zakresie kadr oraz know how. Hostel interwencyjny Challenging Hope przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie powstał w zaledwie 48 godzin. Wspólnymi siłami wolontariuszy pusta kamienica zamieniła się w przytulne schronienie dla dziesiątek, a szybko setek osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Hostel jest miejscem spotkania i wytchnienia. Uchodźcy, oprócz noclegu w czystej pościeli, otrzymują tu pomoc psychologiczną, medyczną, farmaceutyczną i prawną. Dla dzieci zorganizowano bawialnię i zaangażowano animatorów do zabaw na świeżym powietrzu. W kuchni serwowane są ciepłe posiłki i napoje. Do dyspozycji naszych gości jest również dobrze zaopatrzony magazyn oferujący ubrania, zabawki, leki, środki higieniczne, pościel, akcesoria dla zwierząt, wózki dziecięce, łóżeczka, chodziki i gryzaki. Challenging Hope jest miejscem wsparcia i rady oraz nieustannego dialogu w językach polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i białoruskim. Bo jak ma się dobrą wolę, to po prostu WOLNO NAM.

Działalność i statut

  Podstawową działalnością Fundacji jest:
1.Prowadzenie Przedszkola na ogólnych zasadach prowadzenia Przedszkola
Niepublicznego.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. działalność
społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4
wspomnianej ustawy, za którą Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

Statut Fundacji Wolno Nam
1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, tj.:
a) działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 wspomnianej ustawy, za którą
Fundacja pobiera wynagrodzenie;
b) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio
korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
3.Zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Fundację określony jest
według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności przede wszystkim kod PKD 85.10.Z Wychowanie Przedszkolne, oraz:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
2) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
3) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Źródłem pozyskiwania środków na realizację działalności pożytku
publicznego Fundacji może być działalność gospodarcza prowadzona w kraju i zagranicą. Zakres
prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określony jest według następujących
oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z
3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z
4) Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z
5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD
47.91.Z
6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –
PKD 47.99.Z
7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
8) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z

9) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD
55.30.Z
10) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z
11) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
12) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
14) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
15) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD
59.11.Z
17) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi – PKD 59.12.Z
18) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD
59.13.Z
19) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z
20)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
22)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych –
PKD 62.09.Z
23)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– PKD 63.11.Z
24)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
25)Działalność agencji informacyjnych – PKD 63.91.Z
26)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
63.99.Z
27)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD
70.22.Z
28)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych –
PKD 72.20.Z
29)Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
30)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
– PKD 73.12.C
32)Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
33)Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
34)Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
35)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
36)Wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z
37) Szkoły podstawowe – PKD 85.20.Z
38) Przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z
39)Licea ogólnokształcące – PKD 85.31.B
40)Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
41) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
42)Nauka języków obcych – PKD 85.59.A
43)Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z
44)Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
88.99.Z
45)Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
46)Działalność bibliotek – PKD 91.01.A
47)Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
48)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.

pl_PLPolish